top of page
122485699_3492807364134881_8828992910091

STAR TIER

STAR TIER (Sustainable Transnational Art Reformation Through Intercultural Empirical Rapport) หรือโครงการบ่มเพาะ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิลปินนักสร้างสรรค์ และนักพัฒนาสังคมระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน เริ่มต้นพัฒนาขึ้นที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ต้นทุนทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลักในการพัฒนาจังหวัดเลยให้กลายเป็นจังหวัดแห่งศิลปะและการสร้างสรรค์ (Art & Creative City) ภายใน 5 ปี ก่อนจะขยายพื้นที่ปฏิบัติการสู่จังหวัดอื่นๆ

 

โครงการได้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา ธุรกิจ และภาคประชาชน ทั้งจากภายในจังหวัด จากการบริหารส่วนกลาง และจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่มิติทางด้านการศึกษา การใช่ศิลปะในการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเลย การเชื่อมโยงและเสริมศักยภาพเครือข่ายนักพัฒนาภาคประชาชน และการเชื่อมต่อองค์ความรู้จากภูมิภาคสู่สากล

 

เรามีความฝันว่าคลัชเตอร์เริ่มต้นของโครงการที่จังหวัดเลยจะกลายเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต่างมีปัญหาด้านการพัฒนาทางศิลปะกับสังคมคล้ายคลึงกัน

การพัฒนาโครงการ

เมษายน 2563 :  เริ่มสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเลย

กรกฎาคม 2563 : ลงพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรโครงการ

กันนายน 2563 : เข้าร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างแนวคิด GSTC สู่เครือข่ายศิลปะและเยาวชนนักสร้างสรรค์ ณ อำเภอเชียงคาน กับ อพท หน่วย 5

พฤศจิกายน 2563 : เปิดตัวโครงการ STAR TIER อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสังคมกับชาวจังหวัดเลย ณ อ. วังสะพุง

กุมภาพันธ์ 2564 : เวทีสาธารณะครั้งที่ 2 และกิจกรรมเวิร์คช็อปการสร้างละครหุ่น 'หุ่นใจ สุ-จิ-ปุ-ริ' ณ อำเภอด่านซ้าย

มีนาคม 2564 : โครงการสัมมนาเรื่อง ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 “จากรากเหง้าสู่อนาคต อย่างไรสร้างสรรค์? อย่างไรยั่งยืน?” (The 1st CCETC)

 

เมษายน 2564 เทศกาลศิลปะนานาชาติ The international Low Fat Art Fes Vol. 4 ในชื่อ Loei Art Fes 2021

คณะที่ปรึกษาโครงการ

เจ้าพ่อกวน

ดร. ถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน)

ผู้นำจิตวิญญาณอำเภอด่านซ้าย

นายแพทย์ ภักดี สืบนุการณ์

นายแพทย์ ภักดี สืบนุการณ์

ผู้อำนวยการ
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

พระมหาธนากร สนฺตมโน,ดร. 

พระมหาธนากร สนฺตมโน,ดร. 

เจ้าคณะตำบลผาน้อย เขต2 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์เลย

พิสิทธิ์ ทับทอง

พิสิทธิ์ ทับทอง

ศิลปินและนักวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ก่อตั้งหอศิลป์เบิก กะ บาน สวนสร้างสรรค์@ด่านซ้าย

104633289_3500960923250471_7104352383268

ผศ. ดร. สุภาวดี สำราญ

ประธานกรรมการบริการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย

1234031_1378945149003559_123504965_n.jpg

สถิต วิเศษสัตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนเลยพิทยาคม

bottom of page